Make your own free website on Tripod.com
מילה רעה - מרכז מידע בעברית לברית מילה ושחזור ערלה

עמוד הבית > הנזקים שגורמת המילה

.רגובה םדאה ייחב םגו תודליה תפוקתב םג תושק תואצות הירחא תררוג הלימה-תירב
לכלו דימת תורוק ולא : תויחרכה תואצות - תוצובק יתשב ןלהל תואבומ תואצותה
ןה ךא דימת תורוק ןניא ולא : תוחיכש תואצותו ,(הלרע תתירכ) הלימ-תירב רבעש ימ
.לומינ רבג לכב ןהמ תודחא אוצמל תולקב ןתינו ,םימעפ דאמ הברה תורוק

תוצאות הכרחיות:

:תוביס שולש ךכל שיו ,תינימה ותושיגרמ דאמ הברה דבאמ ןיפה .1
,םישיגר םיבצעב אלמ לודג רוע חטש הווהמ תירבב םיתרוכ התוא (ןולימ 'ר) הלרעה ,תישאר
,םידגבהו םילקאהמ עגפנו קחשנ ,ףשפתשמ שיגרה ןיפה רוע ,הלרעה תנגה אלל ,ףושח ,תינש
הלרעה תיראשו הרטעה דוחייב) שבייתמ ןיפה ,רועל תוחל תקפסמה הלרעה אלל ,ףוסבלו
לע םיחוודמ רחואמ ליגב ולומינש םישנא .יוריגל השק השענ רועהו - (ןולימ 'ר- תימינפה
היושעו תויבקעב תכשמנ וז הדירי - תירבה ירחאש הפוקתב תינימה האנהב הדח הדירי
.ןמזה םע תורבגתמ הקיחשהו שובייה תועפשה ןכש םינשה ךשמב הפקיזב םיישקל איבהל

:תוביס יתשמ (!) רתוי תנכוסמו קתוי תבאוכ ,השק תישענ ,לגשמ תעב ,הרידחה .2
.הלרעל תחתמ חל וניהש - םלשה ןיפל דוגינב ,שבי אוה לומינה ןיפה ,תישאר
תופהו ןיפה תוחל לע תרמושו הרידחה לע הליקמה ,(םישרת 'ר) תוסנכתהה תלועפ תינש
םיחלה קיתרנה ילזונמ קלח "חקול" ןיפה "האיצי" לכבו - הלרעה אלל תירשפא הנניא
.קיתרנה תא שביימ ךכבו ריוואה לא הצוחה
הברה) םיריעז רוע יעצפב עצפיהל תופהו ןיפה רועל םרוגו הרידחה לע השקמ שבויה
סדייא ללוכ- ךכ בקע ןימ תולחמב קבדיהל יוכיסה .(םלש ןיפ םע לגשמב רשאמ רתוי
! דאמ הלוע -
םינמש) תינוציח תוחל תפסותל ןגוז-תונבו םילומינ םירבג םיקוקז תובורק םיתיעל
.הרידחה תלקהל (תוחשמו

.תושיגרה ןדבא בקע הברהב תשלחנ המזגרואה .3

תועונתל ,המזגרואל עיגהל מ"ע ,שרדנ רבגה ,תוחפ שיגר לומינה ןיפהש ןוויכ .4
.גוזה-תבל םיענ וניא ללכ-ךרדב רבדה .הרטעה לע רתוי בר ץחללו רתוי תוסג
.תומצמטצמ ("יילפרופ") "םדקומה קחשמ"ה תויורשפא ןכ ומכ

םימוהיז ינפמ םג ןיפה לע הלרעה הניגמ תונושארה ונייח תונשב - םימוהיזל הפישח .5
.הלאכ םימוהיזל רתוי םיפושח םה םילומינ םידליו תוקונית .הכפושה לש םינוש

רשאמ (רוע תועיצפ בקע) תולחמב תוקבדיהל רתוי עיגפ שביהו ףושחה ןיפה ,רומאכ .6
.םלשה ןיפה

תירבה ירחא םג .(ןאכ דחוימ קרפ 'ר) םוצע באכ קוניתל םרגנ הלימה תירב ךלהמב .7
(! קפאתהל) הנתשהה תא רוצעל םידמול םיבר תוקונית .הנתשה תעב רקיעב - דאמ באוכ ןיפה
.טלחהב אירב אלל בשחנו םיכוביסל םרוגה רבד - באכה ללגב

.םייחה לכל - (םישרת 'ר - ןיפה עזג ביבס הלוגע תקלצ) קלוצמ רתונ ןיפה .8תוצאות שכיחות:

יושע (םינשה םע רבגתמה ךילהת) תינימה תושיגרה ןדבאמ האצותכ ,םיתיעל .1
.תוננוא אלל המזגרואל עיגהל תלוכי רסוח לש בצמל עיגהל לומינה רבגה

ןדבאמ האצותכ תעגפנ הכיפשה ןומזיתב טולשל תלוכיה .2
טולשל םילגוסמ םלש ןיפ ילעב םירבג ."תוסנכתה" היורקה תלוכיהו תושיגרה
.המזגרואה ןומזתב רתוי בוט

,הלרעה ינפל אצמנש רועה ,הלימה תירבב תרכנש לודג רוע חטש איה הלרעהש ןוויכ .3
:תויתייעב תואצות ךכל שי .ןיפה הצקב ,הלרעה ירחא יוצמש רועל רבחתהל בייח ,ףוגל בורק

אצמנ הוורעה רעישו (הפקיזב רקיעב) הדימה לע רתי חתמנ ףוגל בורקה רועה : ריעש ןיפ - א
.ומצע ןיפה עזג לע תעכ

וניא טושפ רועה) הפקזב באכ תויהל היושע חותמה רועה לש האצות דוע : הביאכמ הפקז - ב
(!באוכ הזו - ףוקזה רביאה תא ליכהל ךורא קיפסמ

קלחל םורגל הייושע (ולדוג אולמל עיגה ןיפהש ינפל) ריעצ ליגב הלימ תירב : ןטק ןיפ - ג
.וליכהל קיפסמ ךורא וניא רתונש רועהש ןוויכ - ףוגה ךותב ראשיהל ןיפהמ

לש דחא דצ םא - םוקע לודגל ןיפל םורגל היושע (! הלאכ תובר שיו) הזופח הלימ תירב : םוקע ןיפ - ד
.ינשה ודיצמ רוע רתוי ליכמ רביאה

םיכירצמה םיאפור/םילהומ לש םיגשימ ראשו תויולת רוע תויראש תוראשנ ,םיתיעל .4
.תופסונ תוקלצ ףאו ןוקית חותינ

השיגר תויהל הרטעל תמרוג 'וכו םידגב/םילקאל הרטעה תפישח לש העפשהה םיתיעל .5
.באוכ הרטעב עגמ לכ טעמכ זאו - (! ינימ יוריגל אל) באכל רתוי

.הלימ-תירב בקע הכפושה יפ תורציהב םיקולה תוקונית םנשי .6

באכו תוללעתה איה שדחה םלועב תונושארה ויתויווחמ תחאש קונית לכ יכ רעשל ןתינ .7
."המוארט" וא תוישפנ תוקלצ חתפי םילודג הכ

העמוד הקודם  |   עמוד הבית  |   הסיכונים והסיבוכים שעשויים להתרחש בעקבות ברית מילה

איסוף חומר, כתיבה ותכנות   ::: יוסף מקייטון :::    על החומר המופיע באתר אין זכויות יוצרים. נא להעתיק ולהפיץ. אשמח אם תוסיפו גם קישור לכאן.