Make your own free website on Tripod.com
מילה רעה - מרכז מידע בעברית לברית מילה ושחזור ערלה

עמוד הבית > הסיכונים והסיבוכים שעשויים להתרחש בעקבות ברית מילה

.תועט יהוז - םינוכיס תלוטנ איה הלימה תירב יכ םירובס םיבר
לארשיב ןכש ,ךכמ רתוי ףאו ,םינוש םיכוביסו םינוכיס הב שי ,רחא חותינ לככ
חותינל םיתואנ םיאנת לע םידיפקמ ןיאו םילוח-תיבב תעצובמ הניא תירבה
.תועזעזמ - ידימ תובורק םיתיעלו תוביצעמ תואצותה .הזכש ןידע

םימוהיז
.םימוהיז תנכסל קוניתה ףשחנ הירחאלו הלימה תירב ךלהמב
ללגבו ,ןיפה לע רתוי הניגמ הניא הלרעהש ללגב ,העיצפה ללגב
.םיקדייחה תא תלטוקה (ןולימ 'ר) המגמסה ןדבא
תומהזמ תולועפ יתשב םילהומה םיטקונ ,בצמה תא רימחהל ידכ וליאכ
להומה דירפמ "העירפ"ב ."הציצמ"הו "העירפ"ה :הלימה ךלהמב תונכוסמו
ורביאמ םדה תא ויפב להומה ץצומ "הציצמ"ב .הרטעהמ הלרעה תא (!) וינרופיצב
!!! םש םייוצמה םיקדייחה לכל ותוא ףשוח ךכבו קוניתה לש
,ןיפהמ םיקלח תתירכמ - תויגארט תואצותל םורגלו ךבתסהל םייושע םימוהיזה
! תוומל ףא םיתיעלו ,ולוכ ןיפה תתירכ דע
תוקונית לש תוומ ימושירש ןוויכ אשונב תוקיטסיטטס חתנל דאמ השק
"םוהיזמ תוומ":כ קר תויאופרה תודועתב םימשרנ ,הלימ תירבמ האצותכ םוהיזמ
.םוהיזה רוקמ ןויצ אלל

הרטעה תתירכ
תורכל שי להומה לש תועט ללגב םיתיעלו (הלעמל 'ר) םוהיז ללגב םיתיעל
קלחה םג איה ,םימוהיזל הפושחה ,הרטעה .קוניתה לש ןימה רביאמ םיקלח
םירקמ םנשי .הלרעה תא ךתוח אוהש העשב להומה לש וניכסל רתויב בורקה
.םנימ רביאמ םירחא םיקלחו הרטעה תא ךכ ודביאש םישנא לש (ל"וחבו ץראב)
,ולא ןיעמ תונואת לש רדוסמ םושיר לכ םייקתמ אל ,ץראב
! רתויב ינלשר םילהומה לע חוקיפהו

ןיפה תתירכ
תורכל "תירב תנואת" תובקעב ,וצלאנ םהב ,לארשיב ,םירקימ ףא םיעודי
אוהו ןימ יונישל חותינ קוניתב השענ ,הזכש דחא הרקמב ! ולוכ ןיפה תא
! הדליכ לדוג
תובתכה רפסממ םשרתהל ןתינ םלוא ,העודי הנניא םירקמה תוחיכש ,רומאכ
.םירידנ קיפסמ םניא וללה םיכוביסה יכ תונותיעב תועידיהו

תוומ
תוומ ירקמ 19 ואצמנ ,לארשיב םינותיע ינויכראב הרצק הקידבב
ןוויכ רתוי םידירחמ ,ןבומכ ,םה לעופב םינותנה .הלימ-תירבמ האצותכ
רתוי הפיקמ הקידבו ,תונותיעל ועיגה םירקימה לכ אלש חינהל שיש
וחוודש םירקמה 19 ב יד יתעדל ,םלוא .רתוי תוארונ תואצות הלעת
.םקונית םולשב םיצורה םירוה ענכשל ידכ
,(ליעל ,ר) ךבתסהש םוהיז : תוירקיע תוביס יתשמ םרגנ תוומה
.הלימה-תירבב ושענש "תונואת" ןוקיתל רזוח חותינב התשענש המדרהמ תוומו

העמוד הקודם  |   עמוד הבית  |   הכאב בזמן המילה ואחריה

איסוף חומר, כתיבה ותכנות   ::: יוסף מקייטון :::    על החומר המופיע באתר אין זכויות יוצרים. נא להעתיק ולהפיץ. אשמח אם תוסיפו גם קישור לכאן.