Make your own free website on Tripod.com
מילה רעה - מרכז מידע בעברית לברית מילה ושחזור ערלה

עמוד הבית > מילון מונחים

(foreskin) הלרע
ןיפ ילעב םירבג לצא .ןיפה עזג רוע לש וכשמה איה - דרפנ קלח הניא ללכ ,השעמל ,הלרעה
הניחבמ רתוי שיגרו רתוי קד השענ ןיפה עזג רוע .הילע ןגמו הרטעה תא רועה הסכמ ,םלש
זאו לוורש ומכ הרטעהו ןיפה הצק תא תפטוע איה .הלרעה יהוז - ןיפה הצק תארקל תינימ
.(םישרת ואר) הרטעל תחתמ לא םינפבמ תרבחתמו תרזוח
.םיבר םיינימהו םייגולויבה הידיקפתו םישיגר םיבצע לש םירטמ 55 -כ הב שי
! ןיפה לכ לש רועה חטשמ 1/2 מ רתוי איהש הלרעה לכ תא טעמכ רבגה דבאמ הלימ-תירבב

ךשמה השעמל איה הלרעה .וכרואל ןיפה לש ךתח והז (:ןימימ)
תרצויו המינפ "תלפקתמ" זאו והצק דע תכשמנה ןיפה רוע לש
.הרטעל תחתמ ןיפל תרבחתמו הבשו - "תימינפה הלרעה" תא
.םהילע הניגמו הרטעהו ןיפה הצק תא תפטוע הלרעה דציכ תוארל ןתינ
.ףוקז ונניא אוהשכ ,הלרעב ףוטע ,םלשה ןיפה הארנ ךכ (:לאמשמ)

(corona/glans) הרטע
הנוש העבצ ,ןיפה הצקב תאצמנ איה ,"הפיכ" םיתיעל םינכמ ותוא קלחה איה הרטעה
הלרעה תנגה אלל .הכפוש ארקנה ןיפה חתפ אצמנ הרטעה הצקב .הלגלגע התרוצו ןיפה עבצמ
.תינימ הניחבמ השיגר תוחפו רתוי השקו רתוי השבי הרטעה תישענ
יללכ םישרת ואר

(smegma) המגמס
.ערזה לזונל דאמ המודה לזונ תושירפמה תוריעז תוטולב ןנשי הלרעה לש ימינפה הדיצב
: םיירקע םידיקפת השולש המגמסל .המגמסה אוה הז יגימצ לזונ
ןיפב םימוהיז תעינמו םיקדייח תליטק .1
ןימ יסחי םויק תעב עייסמה ךוכיס .2
התושיגרמ תדבאמ הניאש ךכ - החל הרטעה תרימש .3
.השיגר תוחפ תישענו תשבייתמ הרטעה ןכלו המגמס ןיא םילומינ םירבג לצא

(circ' scar) הלימה-תירב תקלצ
:ןיפב הנוש עבצ ילעב םירוזיאב ןיחבהל ןתינ הלימ-תירב ורבעש םירבג לצא
.רתוי םדמדא רועה ןיפה הצקבו ,ףוגה רוע עבצכ ןיפה רוע עבצ ףוגל בורקה קלחב
רועה אוה תינימ הניחבמ רתוי שיגרה רועה .הלימה-תירב תקלצ תאצמנ םיקלחה ינש ןיב
.תירבה רחאל תימינפה הלרעהמ ראשנש המ ,השעמל אוהש ,םדמדאה
םהל שיו (םיעבצהו) רועה יגוס ןיב רתוי יתגרדה רבעמ םייק םלש ןיפ ילעב םירבג לצא
.שיגר רוע רתוי

(foreskin restoration) הלרע רוזחיש
בישהל ךכבו ,םתלרע תא רזחשל הלימ-תירב ורבעש םירבג םיטילחמ םלועב םיבר תומוקמב
רוזחישה תא עצבל ןתינ .הלרעהו ןיפה לש תוידוקפתה תונוכתה ראשו תינימה תושיגרה תא
.םמצעב םירזחשמ ףאו טנרטניאב ךכ לע םיבתוכ םיבר םיאפור .םייתיב םיעצמאבו חותינ אלל
לדג רועה :(שדחמ הלידג) רועה לש היצרנגרה תנוכת לוצינ תועצמאב עצבתמ רוזחישה
רוזחישה םות רחאל .ןמז ךרואל הלק החיתממ האצותכ (םיברתמו םיקלחתמ רועה יאת)
לש הידוקפתמ קלח םלוא .לומינ אל וליאכ "רזחושמ"ה ןיפה הארי (םייתנשכ - עצוממ ןמז)
.רוזחשל םינתינ אל תירוקמה הלרועה
הלרע רוזחשב םיקסועה םירתא

(frenulum) םולונרפ
,הנידע רוביח תמקיר ,םולונרפה .םינפל הכושמ תויהל הילע הרטעה תא הסכת הלרעהש ידכ
.המוקמב הלרעה תא רמושו הרטעה לש ןותחתה קלחל ןותחתה הלרעה םינפ תא רבחמ
.תירבה ירחא םג םולונרפה לש םידירש םיראשנ םירקמהמ קלחב .תינימ דאמ שיגר םולונרפה
יללכ םישרת ואר

(sulcus) סוקולוס
.ןהיניב רוביחה תדוקנ תא הווהמו תימינפה הלרעהו הרטעה ןיב אצמנה רועה אוה סוקלוסה
יללכ םישרת ואר

(meatus) הכפוש
,ערזה לזונ וא ןתשה אצוי וכרד חתפב תמייתסמ איה .ןיפה ךותב ימינפ רביא איה הכפושה
יללכ םישרת ואר

(shaft) ןיפה עזג
,תקלצב וא) הלרעב םייתסמו ףוגב ליחתמה ןיפה לש ילילגה קלחה לש ומש אוה ןיפה עזג
הבע אוהו ,תינימ הניחבמ םישיגרה םיבצע ליכמ וניא ןיפה עזג רוע .(םילומינה לצא
םילומינ םירבג לצא .ןיפה עזג רוע לע הוורעה תורעש תוחמוצ םיתיעל .הלרעה רועמ רתוי
הלרעה ידירשל תורישי רבחתמ ןיפה עזג רועש ןוויכ ,ריעש ןיפ לש םירקמ רתוי שי
.ןיפה הלעמב "זז"ו חתמנ ךכיפלו תימינפה

:יללכ םישרת
.רוחאל הכושמ הלרעה רשאכ םלש ןיפ לש םישרת והז
(סוקלוסה אוה תימינפה הלרעהו הרטעה ןיב דורו וקב ןמוסמש רוזיאה):הרידח תעב הלרעה ךותל ןיפה תוסנכתה


.קיתרנל רדוח ןיפה .1
ןותנ ןיידע אוה תעכ
.הלרעה ךותב


חיגהל ליחתמ ןיפה .2
קילחהלו ,הלרעה ןמ
.קיתרנה ךותל תולקב


.4+3
ץוחמ ירמגל ןיפה
.קיתרנה ךותבו הלרעל
ליחתמ אוה תעכ
ךותל הרזח סנכתהל
.הלרעה


.6+5
לא גוסנ ןיפה
ךא ,קיתרנל ץוחמ
תאצוהל םרוג וניא
שוביו תוחלה
אוה ןכש ,קיתרנה
הלרעה ךותל "אצוי"
!ריוואה לא אלו

עמוד הבית

איסוף חומר, כתיבה ותכנות   ::: יוסף מקייטון :::    על החומר המופיע באתר אין זכויות יוצרים. נא להעתיק ולהפיץ. אשמח אם תוסיפו גם קישור לכאן.