Make your own free website on Tripod.com
מילה רעה - מרכז מידע בעברית לברית מילה ושחזור ערלה

עמוד הבית > יומן שחזור הערלה של מעוז כהן

ניתן לשלוח אימייל למעוז לכתובת: afmila@hotmail.com

המדקה

,טנרטניאב הרקמב יתאצמש החיתמ ינמוי רפסממ יתלביק חותמלו ליחתהל הארשהה תא
יתבשח אל םינמויב יתלקתנש ינפל ."ירחא"ו "ינפל" לש תומישרמ תונומת םע
יתסחייתה ןיידע ,ימצעב חותמל יתלחתהש ירחא םגו ירשפא רבדהש תוניצרב
החיתמ לש םישדוח המכ ירחא יתמהדתל יתחכונ רשאכ האב הנפמה תדוקנ .עושעש ךותמ ןיינעל
ןמ תצק תוסכל וליפאו טעמ וב קחשל - !אלפו אלפה - רשפאשו ךראתה םנמא רועהש ,תיבקע אל
טעמכ תוסכל רבכ יתלוכי הנשכ ירחאש דע םוי לכ טעמכ חותמל יתלחתה זאמ .הרטעה
.הרטעה לכ תא

החיתמה תטיש

,(t-tape) פייט-יטה תטיש תא ףוסבל יתצמיא תונוש תוטיש רפסמ יתיסינש רחאל
פייט רביאה דומע ביבס םיקיבדמ וז הטישב .הנכהל רתויב הלקהו הלוזה איהש
םירשוקש ,תיטסלא העוצרל ותוא םירבחמו ותוא םיצווכמ ,הרטעה לעמ ותוא םיחתומ ,קיבד יאופר
.החיתמה תדימב טולשל ידכ ךרוצה יפל ךיראהל וא רצקל רשפא תיטסלאה העוצרה תא .ךריל ביבסמ

פייט אוה שרדנה דויצה .תונומת ללוכ ,טרופמב הטישה תא םיריבסמש םירתא רפסמ םנשי
תיטסלא העוצרו (תושובחת עוביקל שמשמש הזכ ,micropore tape) מ"ס 5 בחורב ,ןבל יאופר
תיטסלא ימוג תעוצר תונקל רשפא לבא ,םינשי סעקיילשמ תיטסלא העוצר יתנקתה ינא .איהש לכ
אוה סעקיילש לש ןורתיה .(םינותחתה לש ןוילעה קלחב שיש ומכ העוצר) הריפת ירבדל תונח לכב
רבחל רשפאש ,םייניש םע םינספות הצקב רבכ שישו תולקב העוצרה תא ךיראהלו רצקל רשפאש
תונקל ךרטצי העוצר ומצעל רפותש ימ .ינש דצמ ךריל ביבסמ רושקלו דחא דצמ פייטל
.תווצקל םתוא רופתלו םינספות םג

.יתעדל רתויב הבוטה איה פייטה תטיש ,תוחונ תניחבמ
םגו םירצק םייסנכמ אל םג ,םייסנכמ םישבול רשאכ העוצרה תא תוארל רשפא יא
.טרופסב קוסעל וליפאו בכשל ,תבשל ,תוחונב תכלל תרשפאמ תיטסלאה העוצרה .הפקיז תעשב אל
םילישפמ ,ץווכמה פייטה תא םיחתופ ,ןספותה תא םיררחשמ :םיתורישב לועפתל הלק םג איה
.פייטה תא ביטרהל אל ידכ ןכמ רחאל תוידוסיב בגנלו בטיה רענל יוצר .םיניתשמו רוחאל ותוא

החיתמה ןמז

ליחתה רועה תועש רתוי חותמל יתיסינשכ .עובשב םימי 5-6 ןיב ,םויב תועש 12 - כ יתחתמ ינא
,החיתמה תא בכעמו םייעובש דע עובש ךות םילחמ הזכ ערק .תצק ערקנ וליפא םימעפלו בואכל
ןיינעהמ חונל ידכ םג ,עובשב םיימוי וא םויל החיתמה תא ירמגל יתקספה .יאדכ אל הזש ךכ
.םימי המכל החונמב ותוא םיבזוע םא רתוי רהמ חתמנ רועהש יתיליג .חונל רועל תתל ידכ םגו

.םינש שולשכ ךשמב ידמל יבקע ןפואב יתחתמ
ףלקתמו ןמז הברה דמעמ קיזחמ אל פייטה העיזהו םוחה ללגבש םושמ תוחפ יתחתמ ץיקב
.עירפמ אל הזש ימל ,הנישה ןמזב ,לשמל ,הלילב החיתמ י"ע היעבה תא רותפל רשפא .רועהמ

לפקתהל ליחתה ךראתהש רועה .םייוניש תוארל יתלוכי החיתמ לש םיישדוח-שדוח ירחא רבכ
םגו הרטעה יבג לעמ ותוא חותמל ,תולקב רתוי וב קחשל היה רשפאו הרטעה סיסבל תחתמ
רועב הרטעה לכ תא טעמכ תוסכל יתלוכי רשאכ ,הכישמ לש םייתנשכ ירחא .םרק ילב ןנואל
.םיקודה םינותחת יתשבלשכ דחוימב ,ןמז רתוי הברה הרטעל לעמ ראשיהל הטנ רועה ,חמצש

חירהל הטונ אוה שדחה רועב ןמזה בור הסוכמ תראשנ הרטעה רשאכ ,םיוסמ בלשב :בגא
.םתרהזוה ואר ,עירפמ הזש ימל .המגמס שממ תרצונ אלש תורמל ,הלוגמ רבאמ קזח רתוי טעמ

הכימת אלל םג ןמזה לכ הרטעה תא הסכיש רוע קיפסמ לדגל תוסנל ידכ תפסונ הנש יצח יתחתמ
הנש יצח רחאל .חילצי אל הז רועה ץוויכל ןטק חותינ אללש יתנבה ףוסבל לבא ,םינותחת לש
.חותינה תא עצבל םיכסהש גולורוא יתאצמ ,ידמל םיעגיימ םישופיח רחאלו החיתמ לש תפסונ

חותינ

.תימוקמ המדרה תחת השענו (תוקד 20) רצק היה ומצע חותינה
שלושמ ךתח זאו הרטעה לעמ ותוא חתמ ,חמצש רועה תא ףסא חתנמה
חתפש ךכ דחי הרזח שלושמה תועלצ יתש תא רפתו תשדוחמה הלרועה לש ןוילעה עטקב ןטק
םימיענ אל תועובש השישכ הכרא המלחהה .וכרד רובעל הרטעה ןמ ענמו רצ השענ הלרועה
םיענ אלו ץיחלמ היה אוה לבא ,ינרדוח אלו םנמא רצק אוה חותינה .םימעפל םיבאוכו
.וינפל היהש המ ןיבל חותינה רחאל תיפוסה האצותה ןיב לודג לדבה ןיא רבד לש ופוסבו
,הפקיז תעשב םג םימעפלו םינותחת ילב םג ,ןמזה לכ הסוכמ ראשנ שארה םנמא
.דאמ האלמ איה הפקיזה רשאכ רקיעב ,םימעפל ביאכמ אוה רתוי רצ אוהש ללגב לבא
.םינפלמ טבמב התוא םיאור אלו הנטק איהש תורמל ,הפי אל חותינהמ הרתונש תקלצה םג

.חותינ תושעל אל איה ילש הצלמהה

לאחר 3 שנות שיחזור ולפני הניתוח
ארבעה חודשים לאחר הניתוח
הפין לאחר השחזור

עמוד הבית

איסוף חומר, כתיבה ותכנות   ::: יוסף מקייטון :::    על החומר המופיע באתר אין זכויות יוצרים. נא להעתיק ולהפיץ. אשמח אם תוסיפו גם קישור לכאן.