Make your own free website on Tripod.com
מילה רעה - מרכז מידע בעברית לברית מילה ושחזור ערלה

עמוד הבית > הטעויות בנוגע ליתרונות ברית המילה

היספליפא יופירמ .גהנמה םייק ןהב תוברה םינשה ךרואל ורסח אל הלימ-תירב דעב תונעט
תולחמה לכ ןוקיתו יופירל הלוגס איה יכ תירבב םידדצמה ונעט ,ןנואל קשחה יוכיד דעו
,ינרדומה ןונגסל "תונכדועמ" תונעט םג ואצמוה .םתפוקת-ינב תא ודקפש תוירסומהו תוינפוגה
:ןדיצב ןהיתוכרפהו - ןלהל תואבומ ןה

תולחמו םיקדייח
.םימוהיזו תולחמ ינפמ רתוי ןגומו יקנ לומינה ןיפהש בושחל איה הצופנ תועט
.המגמס ארקנה יגימצ לזונ השירפמ הלרעה :הלופכ הנגהמ הנהנ םלשה ןיפה ,השעמל
,םיקדייחמ ןיפה לע םיניגמה םילאירטקב-יטנא םירמוחו םינדגונ הליכמ המגמסה
.םוהיזמ םהילע הניגמו הרטעה תאו הכפושה חתפ תא הסכמ המצע הלרעה ,ןכ ומכ
םיקול ,םהירוה ידי-לע תועטב הלשפוה םתלרעש וא ,הלימ תירב ורבעש םיבר תוקונית
.םינוש םימוהיזבו הכפשה יפ תורציהב
- ! ךפיהל - ןימ תולחמב תוחפ םיקול הלימ-תירב ורבעש םירבג יכ חכוה אל הכ דע
.תולקב רתוי טעמ קבדיהל םיטונ םילומינה אקווד
תודרפיהה ךילהת .הרטעל הקובד הלרעה םינטק םידליו תוקונית לצא
.הרטעה לעו הכפושה חתפ לע הלרעה הניגמ הזה ןמזה ךלהמב .םינש 6 דע ךרוא
!! הזה ןמזה ךשמב הרטעהו הלרעה ןיב דירפהל ןיא .םימוהיזו םיקדייח ינפמ
םעפ (! ןובסב אל) םירשופ םימב ותוא ץוחרל טושפ שי יקנ ןיפ לע רומשיל תנמ לע
.ןהיניב םג (דבלב םימב) ץוחרל ץלמומ הרטעהמ תדרפינ הלרעהש עגרמ .םויב תחא

תוגירח
.תומיענ אל תויווח ינפמ םהידלי לע ןגהל םיצור יוה יכ םישיגרמ םיבר םירוה
הביסכ ידרוסבא ןפואב שמשמ םילומינ לש הרבחב םלש דליל וגעליש ששחה
"ןסחל" ,לוכיבכ ,רומא וייח ימי לכל דליב לטומש ינפוגה םומה .קוניתכ וב עוגפל
.םישנאה ןיב תונושה םע תודדומתהמ סונמ ןיא .וירבח לש םגעל ינפמ ותוא
םאש ןימאמ ינא .עוגפלו ליפשהל ץורית ,םירגובמה םג ומכ ,םידליה ואצמי דימת
וילע לקי - וב ךומתלו ובהואל וירוה ודימתי םאו ,םלש ראשוה עודמ דליל רבסוי
,תועידב ,תדב :םתונוש םע םידדומתמ םיבר הכ םידלי ,לכה ירחא .רגתאב דומעל
ומיכסת יאדו) .םדוחייב םיאג ףאו ,םולשב םיאצויו ...אטבמב ,לקשמב ,רועה עבצב
.(םינוליח לש םגעלמ טלמיהל ידכ קר ותנומא לע רתוול ,אמגודל ,יתד דליל יאדכ אל יכ
"!? ץופקת התא םג - גגהמ וצפקי םלוכ םאו..." : קוחשה תודליה טפשמ - םויסלו

הקיטתסא
?םיריהב וא רוע יהכ תויהל רתוי "הפי" םאה .הקיטילופ לש ןיינע איה הקיטתסא
.םייתרבחה חכה יסחיל םאתהב הנתשימ לכה - ?םיקלח וא םיריעש ?םיזר וא םינמש
.םירעוכמל םתוא בושחי/ת אל םימלש םירבג ןיב תויחל ה/ליגרש ימ
יפויה לילכ םניאש השאה וא רבגה ףוגב םיפסונ םירביא אוצמל לכונש חוטב ינא
.הלרעה ומכ קוידב - ונל םיינויחו םיצוחנ םה ךא - וניניעב

ןיפה ןטרס
.הנוכנ הניא טושפ םימלש םירבגב רתוי ץופנ ןיפה ןטרס יכ הנעטה
.לשמל ,דשה ןטרסמ הרידנ רתוי הברה .דאמ הרידנ הלחמ הניה ןיפה ןטרס
? דשה ןטרסמ ענמיהל ידכ םיאירב םיידש תורכל םכתעדב הלוע םאה
הלימ תירבמ האצותכ (!) םיתמ םדא-ינב רתוי ,השעמל .תחכוגמ הנעט יהוז
!ןיפה ןטרסמ רשאמ (הב םירושקה םיכוביסו)

סיזומיפ
הצוחה חיגהל הרטעל רשפאמ אלו רצ הלרעה חתפ הב ,דאמ הרידנ העפות איה סיזומיפ
חותינ וא (המ תפוקתל החיתמ י"ע) הלרעה תבחרה ללכ ךרדב אוה ךכל ןורתיפה .הפקיזב
.טעמ ותוא םילידגמו הלרעה חתפב ץירח םיצרוח וב (הלימ-תירבמ רתוי לק) לק
יאדובו ,(הלימ תירב) הלרעה תתירכ תועצמאב וז הייעב רותפל תוסנל ןויגיה םוש ןיא
!!! יהשלכ הייעב שי ללכבש ינפל הלרעה תא תורכל ןיאש

העמוד הקודם  |   עמוד הבית  |   עדויות מגברים שנימולו בגיל מאוחר

איסוף חומר, כתיבה ותכנות   ::: יוסף מקייטון :::    על החומר המופיע באתר אין זכויות יוצרים. נא להעתיק ולהפיץ. אשמח אם תוסיפו גם קישור לכאן.