Make your own free website on Tripod.com
מילה רעה - מרכז מידע בעברית לברית מילה ושחזור ערלה

עמוד הבית > מהי הערלה

.הלרעה - ןימה רביאמ בושח קלח םיעטוק הלימה-תירבב
.םינוש םיינימו םייגולויב םידיקפת םע בושח רביא איה - "רוע תכיתח םתס" הנניא הלרעה
.ןיפה רוע חטש ללכמ (!) יצחמ רתוי הווהמו ,תינימ הניחבמ םישיגר םיבצע תוצק תואמ הליכמ הלרעה
.(מ"ס 10 X מ"ס 15 : תעצוממ היולג חטשכ אוה לומינ אלש רגוב םדא לצא הלרעה חטש)

הרטעה תארקל ןיפה רוע השענ (ולומינ אלש) םימלש םירגוב םירבג לצא
רצונ םלשה רועה לש ברה וכרוא לשב .תינימ הניחבמ רתוי שיגרו רתוי קד
הלרעה תא ראתל ןתינ .(םישרת 'ר) הילע ןגמו הרטעה תא הסכמש "לפק"
.הרטעה תא הסכמה ,ןיפה רוע לש רישי ךשמה אוהש ,לוורש ןייעמכ

.ימינפו ינוציח - םיקלח ינשל קלחתמ הלרעה "לוורש"
,הרטעה הצק דע העיגמ , ןיפה עזג רועל המודה ,תינוציחה הלרעה
.הרטעל תחתמ קוידב ןיפל תרבחתמו םינפ יפלכ רצונש לפקב הליחתמ ,תימינפה הלרעהו
םירטמ 55-כ הליכמו ,רתויב השיגר תימינפה הלרעה
.םיבצע תוצק תואמו םיבצע לש


.יופר םלש ןיפ לש ךרוא ךתחב םישרת והז
(הבע וק) תינוציחה הלרעה תא תוארל ןתינ
המינפ "תלפקתמ"ו ןיפה הצק דע העיגמה
תרבחתמה (קד וק) תימינפה הלרעל תכפוהו
.הרטעל תחתמ ןיפל
(שדח ןולחב חתפנ) םיחנומה ןולימב ףסונ רבסה

הלרעה לש הידיקפת םהמ


םישנלו םירבגל ינימ יוריג

םיכתוח רשאכ .ןיפב תינימ הניחבמ רתויב םישיגרה םיקלחה םה הרטעהו הלרעה
תוצק ןדבא בקע ותושיגרמ דאמ לודג קלח דיימ ןיפה דבאמ ,הלרעה תא םיעטוקו
.הלרעה תיראשו הרטעה תושבייתה בקע ןכמ רחאלו הלרעב םייוצמה םיבצעה
לגשמב םג אטבתמה רבד - םלש רבגמ ינימ יוריג תוחפ הברה שח לומינש רבג
.(יילפרופ) "םידקמ קחשמ"ב םגו
תא רתוי בוט הרגמ המלשה הלרעה - לומינה ןיפהמ הבזכא הייופצ םישנל םג
.םירבגה י"ע קר אל שגרומ הנורסחו ,ןגדגדה

תוסנכתה

ךותל סנכתהל לוכי ןיפה ,ןימ יסחי םויק תעב .וב הנותנ הרטעהש לוורש ןיעמ איה הלרעה
:םיבושח תונורתי השולש תוסנכתהה תלועפל .(םישרת ואר) הלרעה
.ןיפה ךותב השענ הלועפהמ קלחש ןוויכ הביאכמ תוחפ הרידח תרשפאתמ ,תישאר
ןיפהש ןוויכ (לומינ ןיפ םע הרוקש יפכ) ריוואה לא קיתרנהמ תוחל איצומ וניא ןיפה ,תינש
.רתוי הקלח הרידחהו - קיתרנה תושבייתה תענמנ ךכו ,ומצע ךות לא "אצוי"
תא סנכל לוכי אוה ,הכיפשב ןיינועמ וניא ךא דאמ הרוגמ אוהש רבגה שיגרמ רשאכ ,תישילש
.הכיפשה ןומזתב רתוי בוט טולשל ךכו קיתרנהמ תאצל ילבמ ,הלרעה ךותב ורביא
.("תויודע" קרפ 'ר רתוי ןתוא םינהמ םימלש םירבג םע ןימ יסחי יכ תוחוודמ ןכא םישנ)

תוחל

,יחלה םינפ וא ןיעה ףעפע לש ימינפה דצה ומכ - תיריר המקיר איה תימינפה הלרעה
.(םיחנומ ןולימ 'ר) המגמס ארקנה ,ערזה לזונל המוד ,יגימצ לזונ השירפמ איה
.רתוי הלק הרידחל תמרותו ןיפה תא תככסמ המגמסה

הרטעהו ןיפה תושיגר לע הרימש

ןיפה תושיגר לע תרמוש איה ,ינימ יוריגל המצעב דאמ השיגר הלרעה תויה דבלמ
:םיכרד יתשב הרטעהו
'וכו תבגמ ,םידגבה םע ףושפשו ךוכיח ינפמ הנגה .1
.המגמסה תרזעב חל הרטעה רוע תרימש .2
.הלרעה הל תקפסמש תוחלב היולת התושיגרו ,ימינפ רביא השעמל איה הרטעה
שרדנו ,םינשה םע תינימ שיגר תוחפו תוחפ ךפוהו הרטעה רוע שביתמ הלרעה אלל
.טרפב הרטעהו ללכב ןיפה תא תורגל מ"ע ץחל רתוי
.םילומינ םירבאמ רתוי בוט םינשה ךרואל םתושיגר לע םירמוש םימלש ןימ ירבא

םימוהיז ינפמ הנגה

םינדגונו םילאירטקב-יטנא םירמוח הליכמ ,הלרעה ןמ שרפומה לזונה ,המגמסה
תונושארה םינשב ,ןכ ומכ .תולחמו םימוהיזמ ןיפה לע הנגהב םיעייסמה
האוצ יקדייח וא ןתשמ הילע הניגמ ךכו הרטעל הקובד הלרעה ,דליה ייחל
האוצו ןתש ימוהיזל ןיטולחל םיפושח הלרע אלל תוקונית .לותיחב םייוצמה
.םירחא םימוהיזלו

עמוד הבית  |   הנזקים שגורמת המילה

איסוף חומר, כתיבה ותכנות   ::: יוסף מקייטון :::    על החומר המופיע באתר אין זכויות יוצרים. נא להעתיק ולהפיץ. אשמח אם תוסיפו גם קישור לכאן.