מילה רעה - מרכז מידע בעברית לברית מילה ושחזור ערלה

עמוד הבית > עדויות מגברים שנימולו בגיל מאוחר

לש םתשוחת ןיב לדבהה לע םנויסנמ רפסל םילוכיה םידיחיה םישנאה
הלימ ורבעש םירבג םה (םילומינ) הלרע יעוטק לש וזל םימלש םירבג
.תינימ םיליעפ ויה רבכש רחאל ,תיסחי ,רחואמ ליגב
תורפסמה םישנ לש תויודע םע דחי ןלהל םיאבומ םיבוצעה םהירופיס
.םהיתויודעב רבד הנוש אל תומשה דבלמ .עודמו תופידעמ ןה המ

("םייאופר תורוקמ" דומע 'ר) Bigelow J ר"ד לש "The Joy of Uncircumcizing" רפסה ךותמ ןה תויודעה

30 ליגב לומינ ,ימאיממ .פ.ו
.הרטעב לק יוריג תובקעב ,גולורוא תצלמהב הלימ תירב יתרבע "
.הטלחהה ינפל ןיינעב עדימ לכ יל ןתינ אל .דאמ ךכ לע טרחתמ ינא
תתירכ רחאל יתועמשמ ןפואב תחפוה ילש ינימה גנועה .דגבנ שח ינא
.(ןולימ ,ר) םולונרפהו (ןולימ 'ר) הלרעה
העונת לכ .רתוי הברה תנווגמו הרישע היווח היה "תירב"ה ינפל סקס
הצקה תלעב הלרעה תכישמ .1 :תונוש תוינשוח תובוגת שולש תוחפל המרג
תא ךשומו חתמנ םולונרפה .3 הרטעב תככחתמ הלרעה .2 רוחאל שיגרה
.ילאטוט ינימ יוריג תשוחתל םרוגו הרטעה
.םולונרפהו הלרעה :םירסח ןיפהמ םיבושח םיקלח ינש "תירב"ה תובקעב
המזגרואה ,הפושח התויהב השיגר תוחפ תישענ הרטעה םגש ללגבו ,ךכ םושמ
".ירובע הל היהש קפסמבו קומעה דמימה תא הרסח

26 ליגב לומינ ,רוונדמ .ט.ר
:קיפסמ שגדומ וניאש יל הארנש רורב רסמ םע תעכ ךל בתוכ ינא "
ארונה ןדבואה אוה יתעדל ,הלימ-תירבב רתויב לודגה ןורסיחה
.הלרעה תתירכ םע דוקפת תלוכיו תינימ תושיגר לש
םג - ןיממ דאמ יתינהנ ןכ ינפל .26 ליגב יתלרעמ יתדדשנ ינא
גנועה תירבה ירחא .לגשמהמ םגו (.מ.י- יילפרופ) םידקמה קחשמהמ
היה םלש ןיפ םע ןימ - 10 דע 1 לש םלוסב :תורחא םילימב .םלענ
... 3 ל עיגמ ינא םא לזמ יל שי לומינ ןיפ םע ,12 וא 11 תוחפל
תוקוניתכ ולומינש םירבג םא - תוניצרה לכב ךכל ןווכתמ ינא
םירעתסמ ויה םה ,םידיספמ םה המכו םהמ חקלנ המ תעדל םילוכי ויה
.םהלש תוקוניתה תא לומל םיאפורהמ ריחמ לכב םיענומו םילוחה-יתב לע
לוכי ,רגובמכ ,ינומכ ,לומינש ימ קר ? תעדל םילוכי םה דציכ םלוא
".הזה חותינה ירזכא המכ דעו םידיספמש האנהה הבר המכ תעדל

ללכ לומינ אל ,הדירולפמ .ג.פ
תורמוא יתיא ובכשש םישנ .ללכ הלימ תירב יתרבע אלו 25 ןב ינא "
".םילומינ םירבג לשמ רתוי שיגר ילש ןיפה ןתעדלש

28 ליגב לומינ ,הסלוטמ .פ.ר
ורפיסש ללגב 28 ליגב הלימ תירב יתרבע .47 ןב ,הקיטמתמל הרומ ינא "
("הלימה תירב תונורתיל עגונב תויועטה" קרפ 'ר) "ינייגיה רתוי" ךכש יל
.תינימה יתושיגרמ הברה יתדביא וללגבש הזה השעמה לע תוקומע טרחתמ ינא
םלוא ,השיגר תוחפ הברה ךופהלו שבייתהל ילש הרטעל םרג הלרעה ןדבוא
ןמזב הרטעה לעמ קילחהל הלרע יל ןיא תעכש אוה רתויב עורגה רבדה
המידק רוע לש העונת רתוי ןיא (תוסנכתה" םישרת ,ר) תוננוא וא הרידח
.םדוק בר גנוע תירבה ינפל יל םרגש רבד - ןיפה הצק לע הרוחאו
".םייחב יתישעש תולודגה תויועטה תחא ,קפס אלל ,התיה תירבה

20 ליגב לומינ ,ונסרפמ .פ.ר
ןכמ רחאל קר .םלוכל המוד תויהל יתיצרש ןוויכ הלימ תירב יתרבע "
םויה .הטלחהה לע טרחתמ ינא זאמ .םלש תויהל יל היה לזמ המכ יתנבה
בצע שח ינא זאמ .תירבב יתדביא קחשמ תלוכיו תושיגר המכ יל רורב
". (.מ.י - ולומינ אלש) םימלש םירבגב האניקו

37 ליגב לומינ ,סל'גנא סולמ .ט.ג
.ילש הלרעב תרחא תיאופר הייעב ןוקיתל חותינמ קלחכ הלימ תירב יתרבע "
אל דחא ףא ךא ,הלרעה תא תורכל יחרכה היה אל ,הייעבה ןוקית ךרוצל
ףושפשל הפישחה תובקעב ותושיגרמ ילש ןיפה הצק דביא ןמזה םע .יתוא לאש
רבעבש םייוריג .ינויח רבד יתדביאש יתנבהו - ריוואה שבוילו םידגבה
הרצק ןואכיד תפוקת רחאל .טעמכ יילע עיפשהל וקיספה הזטסקאל יל ומרג
הדובאה תושיגרה .יבצמ םע םילשהל יתלחתהו תעכ תושעל המ ןיאש יתנבה
.חצנל דבא - ינומכ ןתנהנ םדאל בושח היהש והשמ .הרזח אל
".הלימה-תירב גהנמ ךשמה תא עונמל ךתלוכי לככ השעתש הווקמ ינא

33 ליגב לומינ ,ססקטמ .ג.ר
,ןיפה ,תושלח תופקיזה .היהשכ וניא ילש ןיפהש םינש שולשכ רבכ "
.ןיטולחל השוחת תרסח םיתיעלו תעה לכ הרק הרטעה .ושלחנ ,הרטעה
.דאמ הבר הדימב יללכ ןפואב ושלחנ תושוחתה
.דאמ םיליעפ םיימגונומ ןימ ייח יל ויה דימת .36 ןב ינא םויכ
".היצנטופמיא לש בצמל דע טעמכ ,דאמ השק הרוצב יילע העיפשה הלימה-תירב

30 ליגב לומינ ,רוונדמ .ג.ס
םוש יל ויה אל .הלימ תירב יתרבע ,םלש ןיפ םע םייח לש הנש 30 רחאל "
תויעב עונמל ידכ תירבה לע ץילמה יתצעייתה ותיאש אפורה ךא ןיפב תויעב
םג ךכ לע רעטצמ ינא םויהו ,םינש 5 ינפל היה הז .דיתעב ץוצל תויושעה
.ןימ-יסחי יתמייק ןתיא םישנה לש ןהיתושוחת ללגב םגו ייתושוחת ללגב
ומכ תעכ םה ןימה יסחי .הרטעב השוחתהמ 50% מ רתוי יתדביא - ילש דצהמ
רביאל תיסחי השוחת רסחו םודר ןיפ יל שיש הארנ "תופפכ םע םיידי ץוחרל"
".יל היהש שיגרה

רגובכ לומינ ,.ג.ר
םיעבצב תוארל ומכ אוה לומינ ןיפל םלש ןיפ ןיב תינימה השוחתב לדבהה "
".הלרעה אלל שוחל רשפא-יא טושפש תובר תושוחת ןנשי...ןבל-רוחשב תוארל תמועל

העמוד הקודם  |   עמוד הבית

איסוף חומר, כתיבה ותכנות   ::: יוסף מקייטון :::    על החומר המופיע באתר אין זכויות יוצרים. נא להעתיק ולהפיץ. אשמח אם תוסיפו גם קישור לכאן.