Make your own free website on Tripod.com
מילה רעה - מרכז מידע בעברית לברית מילה ושחזור ערלה

עמוד הבית > הכאב בזמן המילה ואחריה

."באכ שיגרמ אל קוניתה" ש תינודזה הנעטל ןימאהל םילגוסמ םישנאש בושחל יתוא סיעכמ
.םנופצמ לע לקהל ידכ וב ןימאהל םירחוב תובאו תוהמיאש רקש והז
(רתוי הלודג - םינעוטה שיו) התוחפ אל המצועב באכ שח ,יח רוצי לכ ומכ ,קונית ,השעמל
תועצבתמ (אפור י"ע וא להומ י"ע) הלרעה תותירכ בור ,תאז תורמל .רגוב לש וזמ
.הילע חולסל דאמ יל השקש אצומ ינאש - המויא תורזכאתה יהוז .תימוקמ המדרה אלל
הב שי - (ךירפהל לוכי הימוטנא רפס לכש רקש דוע) "תמ רוע תכיתח" הנניא הלרעה
.באכלו עגמל שיגר דאמו ינימ רביא והז - .רתויב םישיגר םיבצע תוצק תואמ
:םיקזנה תמישר ירהו

"העירפ"
,תונושארה םייחה תונשב יכ תעדל שי ,תבאוכ הכ איה עודמו "העירפ" יהמ ןיבהל מ"ע
הלרעה זא דע .(7-6 ליג דע בורל) ןמזה ךלהמב הנממ תדרפנו ,הרטעל תרבוחמ הלרעה
.התירכה תעצבתמ וב ריעצה ליגב דוחייבו - תחא רוע תמקר טעמכ ןה הרטעהו
וינרופיצב להומה דירפמ ,םינוויתמה ימי זאמ תידוהיה תדה פ"ע תבייחתמה ,וז הלועפב
הלועפ יהוז .הלרעב רתוי קומע ךתח ךכ-רחא עצבל לכויש מ"ע ,הרטעהמ הלרעה תא
:דאמ תנכוסמ םגש ןייצל שיו רועה לש תיטיא העירק שממ - הומכ ןיאמ תבאוכ
.להומה לש וינרופיצמ םוהיזל ףשחנ קוניתה

"הלימ"
("העירפ"ה באכמ ,קותיש דע םיתיעל ,םומהה) קוניתה תלרע תא עבקמ להומהש רחאל ,ןאכ
המדרה אלל תתרכנ ,םישיגרה םיבצעה תאלמ ,הנידעה המקירה .התוא ךתוח אוה ,דחוימ ןקתמל
העשב באכמ ףלעתהל ףא םיתיעל יושע קוניתה .החפשמה יבורקו םירוהה ,םיגגוחה תחמשל
."םייחל" תוסוכ םיקישמו סקרובה תא םילכוא םתאש

"ירחאש םויה"
,ברוצ עצפה .תעה לכ לבוס ללמואה קוניתה הלימה תירב ירחאש םישדוחב
תאז-לכבו) תאז תעדוי הייחב הלימ-תירב תושובחת הפילחהש אמא לכו
אוהשכ דחוימב לבוס קוניתה .(להומה ידיל םירחאה הידלי תא םג תרסומ
."העירפ"ה ןמ ,ןיידע ,העוגפה הרטעה תאו עצפה תא ברוצ ןתשה ןכש - ןיתשמ
.ללכ אירב וניאו - בר לבס םהל םרוג רבדהו ןיתשהלמ םיבר תוקונית םיקפאתמ ךכ בקע

הקיפסמ הביס אוה קוניתל םרגנה םוצעה לבסה יכ יל הארנ :םוכיסל
םושמ רקיעב ךשמנ רבדהש ,ירעצל ,דשוח ינא .וזה תוללעתהה תריצעל
יניעב ףא ,עוזעזה הברמל ,בשחנ וניא - דגנתהל לוכי וניאש ימ לש ובאכש
.ומולש לע םידקפומהו ול םיבורקה

העמוד הקודם  |   עמוד הבית  |   הטעויות בנוגע ליתרונות ברית המילה

איסוף חומר, כתיבה ותכנות   ::: יוסף מקייטון :::    על החומר המופיע באתר אין זכויות יוצרים. נא להעתיק ולהפיץ. אשמח אם תוסיפו גם קישור לכאן.